Statut Fundacji Coral Mission

§1.

 1. Fundacja Coral Mission działa na podstawie Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 o fundacjach oraz niniejszego statutu.
 1. Celem Fundacji Coral Mission jest wdrożenie programu odbudowy rafy koralowej przy zaangażowaniu lokalnych społeczności oraz budowanie wiedzy na temat rafy koralowej i jej znaczenia w globalnym ekosystemie.
 1. Fundacja Coral Mission prowadzi swoje działania poprzez:
 2. wdrażanie na szeroką skalę programu sadzenia koralowców,
 3. tworzenie systemów angażujących i motywujących lokalne społeczności do aktywnego uczestnictwa w programie,
 4. prowadzenie wykładów i publikację materiałów budujących wiedzę na temat koralowców i ich roli w światowym ekosystemie oraz przyczyn ich wymierania i sposobów ochrony,
 5. inne działania mogące przyczynić się do realizacji założonych celów.
 1. Fundacja Coral Mission może prowadzić swoją działalność na terenie całego świata.
 2. Nadzór nad działalnością Fundacji Coral Mission sprawuje minister właściwy do spraw ochrony środowiska.
 §2.
 1. Majątek Fundacji Coral Mission stanowi fundusz założycielski w kwocie 5,000 PLN oraz inne składniki majątkowe nabyte przez Fundację Coral Mission w toku jej działalności.
 1. Dochody Fundacji Coral Mission mogą pochodzić z darowizn, spadków i zapisów, otrzymanych zarówno w kraju jak i z zagranicy, dotacji, subwencji, ofiarności publicznej oraz sponsoringu, festiwali, konkursów, licytacji oraz loterii, funduszy Unii Europejskiej, funduszy przekazanych przez jednostki administracji rządowej i samorządowej, majątku nieruchomego i ruchomego oraz praw majątkowych, odsetek bankowych od posiadanych funduszy i papierów wartościowych, wpływów z innych źródeł otrzymanych lub nabytych w czasie działalności Fundacji Coral Mission

§3.

 1. Organami Fundacji Coral Mission są Zarząd i Rada Fundatorów.
 1. W skład Rady Fundatorów wchodzą fundatorzy, a w przypadku śmierci fundatorów – ich spadkobiercy.
 1. Zarząd Fundacji Coral Mission w składzie od dwóch do pięciu osób wybierany jest przez Radę Fundatorów.
 1. Kadencja Zarządu trwa pięć lat.
 1. Prezes Zarządu lub Członek Zarządu może zrzec się swojej funkcji w każdym czasie.
 1. Rada Fundatorów może powoływać i odwoływać Prezesa Zarządu i Członków Zarządu w każdym czasie.
 1. Fundatorzy mogą wchodzić w skład Zarządu.
 1. Do obowiązków Zarządu należy:
 2. realizacja zadań statutowych Fundacji Coral Mission,
 3. podejmowanie decyzji dotyczących kierunków działalności Fundacji Coral Mission,
 4. pozyskiwanie środków na prowadzenie działalności statutowej Fundacji Coral Mission,
 5. reprezentowanie Fundacji Coral Mission na zewnątrz.
 1. Czynności wchodzące w zakres zwykłego zarządu każdy z Członków Zarządu może wykonywać jednoosobowo.
 1. Do czynności wykraczających poza zakres zwykłego zarządu niezbędna jest uchwała Zarządu.
 1. Uchwały Zarządu podejmowane są na podstawie głosowania zwykłą większością głosów. W przypadku niemożności podjęcia uchwały przez głosowanie (równa ilość głosów), rozstrzygające znaczenie ma głos Prezesa Zarządu.

§4.

 1. Fundacja Coral Mission nie prowadzi działalności gospodarczej.
 1. Fundacja Coral Mission może połączyć się z inną fundacją jedynie w przypadku zapewnienia realizacji jego celów statutowych po połączeniu. Decyzja o połączeniu z inną fundacją musi zostać podjęta w formie jednogłośnej uchwały Zarządu.

Pomóż nam chronić rafę koralową. Pomóż naszej planecie.
Twoje wsparcie jest bardzo ważne!

Szybkie przelewy:

Pomagam

wybierz kwotę

lub

FUNDACJA CORAL MISSION

EUR: PL77 1140 2004 0000 3312 1543 0461
USD: PL13 1140 2004 0000 3112 1543 0450
PLN: PL57 1140 2004 0000 3202 8214 8183
SWIFT: BREXPLPWXXX
PayPal: info@coralmission.org
Adres: Al. Jana Pawła II 27, 03-865 Warszawa, Poland
Karty płatnicze, PayPal:

Chcesz dostawać regularnie informacje o naszych działaniach?

Zapisz się na newsletter!